17:49 18/08/2017

HAGL: “Lỗi đánh máy” gây chênh lệch lợi nhuận

Hà Anh

Do khâu sai sót đánh máy văn bản, HAG đã công bố: “Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”. Nay, HAG xin đính chính lại là “Giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”

Trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
Trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE để giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 2 do công ty lập và báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

Cụ thể, HAGL cho biết, do khâu sai sót đánh máy văn bản, HAG đã công bố: “Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”. Nay, HAG xin đính chính lại là “Giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”.

Theo báo cáo chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế của HAG lũy kế đến 30/6/2017 là 1.136.915.451.000 đồng. Trong khi theo báo cáo tài chính đã soát xét thì lợi nhuận sau thuế của HAG là 1.018.832.762.000 đồng, chênh lệch 118.082.689.000 đồng.

Nguyên nhân chênh lệch này được HAG lý giải là do tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành do chưa ước tính thuế thu nhập hiện hành tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đăk Lăk 19.390.533 đồng.

Đồng thời, giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do kiểm toán điều chỉnh trình bày nghiệp vụ thanh lý nhóm Công ty Mía đường vào lợi nhuận chưa phân phối 107.123.986.000 đồng khi không còn hợp nhất nhóm công ty mía đường.