11:23 08/03/2009

HAGL sẽ trả cổ tức gần 16% bằng tiền năm 2008

N.Anh

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty

Hội đồng Quản trị HAGL  đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 3.129 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.150 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị HAGL đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 3.129 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.150 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty ngày 5/3/2009.

Theo đó, Hội đồng Quản trị HAGL đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 3.129 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty đã thông nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận 2008 sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ như: quỹ khen thưởng 3%; quỹ phúc lợi 2%; quỹ đầu tư tài chính 5%; bổ sung quỹ đầu tư phát triển 50% và chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ phân bổ 40%/tổng lợi nhuận, tương đương gần 16%/cổ phần.

Đồng thời đề xuất đại hội cổ đông kế hoạch chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sự tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ thứ 2 (2009-2011).

Dự kiến ngày 16/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 tại Dinh Thống Nhất - Tp.HCM.

Trước đó, HAG công bố doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong năm 2008 đạt 1.880,74 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2008 của HAGL đạt 1.006 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 765,34 tỷ đồng, trong đó lợi ích của cổ đông thiểu số là hơn 65 tỷ đồng, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 700,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.923 đồng.