09:47 16/01/2008

Hai công ty hàng đầu giới thiệu cơ hội đầu tư

Hoàng Lộc

Tổng công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn và Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thiên Long đã tổ chức buổi giới thiệu về đợt IPO

Ngày 14/1, Tổng công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thiên Long đã tổ chức buổi giới thiệu về đợt IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tại Dinh Thống Nhất Tp.HCM, hơn 500 nhà đầu tư đã đến tham dự và đặt nhiều câu hỏi về tình hình kinh doanh của Sabeco, tình hình nợ, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2008-2010 và kế hoạch huy động vốn đầu tư vào hàng loạt dự án lớn của Sabeco.

Sau khi cổ phần hóa, Sabeco có vốn điều lệ 6.412,81 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 79,61%, cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên chiếm 0,39% và 128,257 triệu cổ phần bán đấu giá lần đầu ra công chúng chiếm 20% vốn điều lệ. Giá khởi điểm điểm là 70.000 đồng/cổ phần.

Nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Sabeco tăng liên tục trong 4 năm qua (thứ tự từ 2004, 2005, 2006 và ước thực hiện 2007): Tổng tài sản 3.776 tỷ, 4.769 tỷ, 5.901 tỷ và 8.618 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.433 tỷ, 4.357 tỷ, 5.114 tỷ và 6.413 tỷ đồng, sản lượng bia tiêu thụ (triệu lít) là 401, 456, 534 và 640 triệu lít, tổng doanh thu 4.527 tỷ, 5.319 tỷ, 5.762 tỷ và 7.606 tỷ đồng.

Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không ổn định đạt 708 tỷ (2004) giảm còn 658 tỷ (2005), tăng lên 770 tỷ (2006) và sụt mạnh trong năm 2007, xuống còn 610 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ của Sabeco khá cao, từ 40 đến 46% tùy theo năm.

Ông Cổ Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thiên Long cho biết, thông qua việc phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ra công chúng (trong đó đấu giá 2,5 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 55.000 đồng/cổ phiếu), mục đích IPO của tập đoàn Thiên Long là nhằm huy động khoảng 167,5 tỷ đồng để đầu tư cho 2 công ty thành viên là Công ty Cổ phần Thiên Long Long Thành, Công ty Cổ phần Thiên Long miền Bắc, bổ sung vốn lưu động và đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc thiết bị cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thiên Long.

Theo báo cáo đã kiểm toán, tổng tài sản của Thiên Long năm 2005 là 206 tỷ, năm 2006 tăng lên 248 tỷ đồng, doanh thu 257 tỷ và 302 tỷ, lợi nhuận sau thuế tương tự theo năm là 31 tỷ và 34 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, doanh thu 9 tháng 2007 đạt 302 tỷ đồng (dự tính cả năm đạt 413 tỷ đồng), trong đó, xuất khẩu chiếm khoảng 4% doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2007 đạt 41 tỷ đồng.

Tổ chức tư vấn cho Thiên Long là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận bảo lãnh toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu đưa ra đấu giá với giá bằng giá khởi điểm là 55.000 đồng/cổ phiếu.