08:56 22/11/2017

Hai điều kiện, ba hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Bảo Quyên

Nội dung chính một nghị định mới về điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Một trong hai điều kiện để cổ phần hóa là  doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.
Một trong hai điều kiện để cổ phần hóa là doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Theo nghị định, các doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ hai điều kiện sau:

- Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng quyết định trong từng thời kỳ.

- Còn vốn Nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

Nghị định quy định rõ, Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hoá, kể cả các doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.

Nghị định số 126/2017 cũng quy định ba hình thức cổ phần hóa gồm:

 - Giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Bán toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.