10:35 05/04/2016

Hàng loạt cổ phiếu vào diện bị cảnh báo và kiểm soát

Hà Anh

HOSE và HNX vừa đưa hàng loạt cổ phiếu niêm yết vào diện bị cảnh báo và bị kiểm soát

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu NST trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch cổ phiếu NST trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa hàng loạt cổ phiếu niêm yết trên HOSE và HNX vào diện bị cảnh báo và bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế năm 2015 là con số âm.

Theo đó, các cổ phiếu bị cảnh báo gồm:

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 5/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là con số âm.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 5/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là con số âm.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (mã API-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 5/4 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là con số âm.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là con số âm.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 6/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2014, năm 2015 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là con số âm.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã SD7-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 6/4 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2015, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 là con số âm.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/4/2016 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -196,05 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 là -184,73 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2016 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014, 2015 của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -63,34 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Eximbank (mã EIB-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2016 do lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014 đã bị điều chỉnh hồi tố từ 114,01 tỷ đồng xuống còn -834,56 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2015 là -817,47 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2016  do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -5,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2,9 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

* HOSE thông báo về chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép POMINA (mã POM-HOSE) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 27.487.497.246 đồng và lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2015 là -212.262.714.148 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo.

Các cổ phiếu bị kiểm soát gồm:

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 7/4/2016 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 là -144,03 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2015 là -297,90 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 7/4/2016 do lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2014 là -13,44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2015 là -37,49 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và năm 2015.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã VNA-HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 7/4/2016 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty năm 2014 là -68,94 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2015 là -39,7 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 7/4/2016 do lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 là -84,33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -127,65 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2015.

Các cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo gồm:

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã UDC-HOSE) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 4/4/2016  do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 là 3,54 tỷ đồng và 3,89 tỷ đồng, Công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX) ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 5/4 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là con số dương.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) ra khỏi diện cảnh báo ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 5/4/2016 do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2015 là 225.104.590.991 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 là 62.406.320.269 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

* Ngoài ra, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE). Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty là 102,33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2015 là -21,61 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia vẫn tiếp tục bị lỗ lũy kế và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu RIC và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu RIC căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016 của Công ty.