12:01 09/01/2014

Hang Sơn Đoòng ở Việt Nam thuộc hàng kỳ vỹ nhất thế giới

Thanh Hải

Trang Business Insider vừa công bố top 12 hang động kỳ vỹ nhất trên thế giới, trong đó có hang Sơn Đoòng nổi tiếng của Việt Nam