09:20 15/05/2008

HAP mua lại 1 triệu cổ phiếu quỹ

H.Vũ

Công ty Cổ phần Hapaco đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu HAP làm cổ phiếu quỹ từ ngày 19/5-20/8/2008

Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) đã đăng ký mua lại cổ phiếu HAP làm cổ phiếu quỹ kể từ ngày 19/5 - 20/8/2008.

Tổng số cổ phiếu mà Công ty Cổ phần Hapaco dự kiến sẽ mua lại là 1 triệu cổ phiếu HAP, được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Nguồn vốn để mua số cổ phiếu này được lấy từ lợi nhuận để lại và thặng dư vốn của công ty.

Được biết, ngày 9/5/2008 vừa qua, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) cũng đã thông báo việc mua lại 300.000 cổ phiếu FMC làm cổ phiếu quỹ từ 16/5 – 16/8/2008.