09:26 12/09/2007

Hapaco phát hành cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) sẽ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và tài trợ cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) sẽ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và tài trợ cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đợt 1, Hapaco sẽ phát hành thêm 9,2 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 480.009 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 25:2 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới), phát hành thêm 3.000.057 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với đó, Hapaco còn chào bán 5 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược với điều kiện không thấp hơn giá bảo lãnh phát hành (giá bảo lãnh là 40.000 đồng/cổ phiếu) và phát hành thêm cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên trong công ty... Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9/2007, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9/2007.

Để thực hiện các thủ tục cho đợt phát hành, Hapaco sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 20/9/2007 gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.