15:14 27/06/2011

HASC bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký chứng khoán

Hà Anh

VSD đã có quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành (HASC) trong vòng 1 tháng

Ngày 24/6/2011, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 47/QĐ-VSD quyết định về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành (HASC).

Theo đó, HASC bị đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của thành viên, trừ trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch từ ngày 27/6/2011 đến ngày 27/7/2011 do không thực hiện đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán năm 2011 theo quy định tại Điều 12 Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22/04/2010 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động lưu ký, HASC phải nộp đầy đủ tiền đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán theo Thông báo số 51/TTBT-TB ngày 27/1/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.