09:00 11/09/2007

HASTC thêm thành viên thứ 54

M.Kiều

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia đã trở thành thành viên thứ 54 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC)

Ngày 7/9/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã có quyết định công nhận tư cách thành viên giao dịch cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia, thành viên thứ 54 của HASTC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (Phu Gia Securities Corporation) có trụ sở chính đặt tại Tp.HCM, vốn điều lệ là 43 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Sau khi được công nhận tư cách thành viên giao dịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia sẽ chính thức triển khai hoạt động giao dịch trên HASTC từ ngày 11/9/2007.