08:53 20/06/2011

HAX lãi hơn 2 tỷ đồng trong 5 tháng

Hà Vy

Công ty Cổ phần Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011.

HAX dự kiến lãi 14 tỷ đồng; cổ tức 14% trong năm 2011.
HAX dự kiến lãi 14 tỷ đồng; cổ tức 14% trong năm 2011.
Công ty Cổ phần Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011.

Cụ thể, trong tháng 5/2011, doanh thu của HAX đạt 70,077 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2011, doanh thu công ty đạt được 320,75 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng tháng 5 đạt 3,05 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 22,53 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong tháng 5 là -1,164 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng là -3,27 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế tháng 5 đạt 603,6 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 2,004 tỷ đồng.

HAX cho biết, năm 2011, công ty thay đổi cách hạch toán theo chính sách của phía đối tác, chuyển phần doanh thu từ lợi nhuận giữ lại của hoạt động kinh doanh sang thu nhập khác; Công ty còn khoản thu nhập chưa ghi nhận từ Sales Campaign của phía đối tác, tương đương 3 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đặt kế hoạch với số xe bán là 800 xe, tổng doanh thu đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 20 tỷ đồng và 14 tỷ đồng; cổ tức 14%/năm.