10:08 12/09/2008

HAX sẽ tăng vốn lên 80 tỷ đồng

T.Uyên

HAX sẽ phát hành thêm 3.668.789 cổ phiếu để tăng vốn từ 43,3 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh - Haxaco (HAX-HOSE) vừa gửi văn bản xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ năm 2008 lên 80 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu; đồng thời thông báo mua 300.000 - 400.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành thêm 3.668.789 cổ phiếu để tăng vốn từ 43,3 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu 1.732.484 cổ phiếu (tỷ lệ 5:2, sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 2 cổ phiếu phát hành thêm), phát hành cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt công ty 216.560 cổ phiếu, phát hành cho đối tác chiến lược 1.719.745 cổ phiếu.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, đối với thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ do Hội đồng Quản trị quyết định với giá phát hành bằng giá phát hành dành cho cổ đông hiện hữu, đối với cổ đông chiến lược giá bán không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, Haxaco cũng chi trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. 22/9 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách, và ngày chi trả cổ tức (10%, tương đương 1000 đồng/cổ phiếu) là 14/10/2008.