11:29 01/12/2010

HAX và BTP: Báo lãi 10 tháng năm 2010

Hà Anh

HAX và BTP công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2010 và lũy kế 10 tháng năm 2010

Tổng lợi nhuận năm 2010 lũy kế đến ngày 30/9/2010 của BTP đạt 84,822 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận năm 2010 lũy kế đến ngày 30/9/2010 của BTP đạt 84,822 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2010 và lũy kế 10 tháng năm 2010.

Theo đó, HAX thông báo kết quả kinh doanh tháng 10 với doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ trong tháng 10 đạt 107,216 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 836,237 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế tháng 10/2010 đạt 1,052 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 12,566 tỷ đồng.

Được biết, HAX thông qua kế hoạch năm 2010 với doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng.

Trong khi đó, BTP công bố kết quả kinh doanh tháng 10 năm 2010 với tổng doanh thu tháng 10 đạt 155,56 tỷ đồng; tổng chi phí là 146,262 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 9,3 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận năm 2010 lũy kế đến ngày 31/10/2010 đạt 94,12 tỷ đồng.

Trước đó, tổng doanh thu tháng 9/2010 đạt 452,764 tỷ đồng, tổng chi phí là 436,277 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 16,487 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận năm 2010 lũy kế đến ngày 30/9/2010 đạt 84,822 tỷ đồng.

Năm 2010, BTP đặt mục tiêu với doanh thu đạt 1.691,141 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 62,563 tỷ đồng, cổ tức 7%.