08:42 14/12/2011

HBC dự kiến tăng trưởng từ 2012 - 2015 là 30% mỗi năm

Hà Anh

Về tình hình kinh doanh 2011, HBC dự kiến doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) thông qua dự thảo trình ĐHCĐ về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch cho năm 2012 - 2015.

Cụ thể: về tình hình kinh doanh 2011, HBC dự kiến doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng.

Về phương hướng kế hoạch năm 2012 đến 2015, HBC dự kiến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều đặn ở mức 30% và vốn điều lệ tăng 26,5% mỗi năm.

Hội đồng Quản trị công ty cũng đưa ra định hướng chiến lược cho những năm tới là tập trung vào kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kiểm soát rủi ro, thận trọng trong việc đầu tư và bảo đảm cân đối tài chính.

Trong đó, công ty sẽ tái cấu trúc theo hướng tập đoàn và nâng cao năng lực quản trị, hạn chế tuyển dụng, đào tạo và nâng cao năng suất nhân lực, tinh giản bộ máy quản lý…

Công ty dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 1/2012 nhằm báo cáo tình hình kinh doanh 2011; góp ý về dự thảo định hướng, kế hoạch kinh doanh 2012, thay thế Trưởng Ban kiểm soát đã xin từ chức; xin ý kiến Đại hội cổ đông về việc mua thêm cổ phiếu quỹ và giải trình các lo ngại của cổ đông về sự phát triển bền vững của HBC trong tình hình thị trường bất lợi.