14:58 30/03/2011

HBS sẽ mua lại 51% vốn của công ty quản lý quỹ An Phú

Hà Anh

Hội đồng Quản trị HBS thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2011

HBS phấn đấu doanh số phí môi giới đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 42,29% so với 2010.
HBS phấn đấu doanh số phí môi giới đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 42,29% so với 2010.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2011.

Theo đó, HBS thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 vớ tổng tài sản đạt 488,654 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2009; Doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2010, đạt 96,570 tỷ đồng tăng 12,67% so với năm 2009. Trong đó: Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 52,710 tỷ đồng, tăng 191,3% so với năm 2009; Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 31,529 tỷ đồng, bằng 48% so với năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế đạt 24,878 tỷ đồng, giảm 51,86% so với năm 2009; Lợi nhuận sau thuế đạt 20,641 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2009. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 7.0%.

Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng và sau thuế  đạt 30 tỷ đồng; HBS tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng, tăng số tài khoản mở mới và doanh thu phí môi giới; phấn đấu doanh số phí môi giới đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 42,29% so với 2010.

Đồng thời, HBS sẽ đầu tư hoặc góp vốn thành lập mới hoặc nhận lại vốn góp của một công ty quản lý quỹ. Nguồn vốn để đầu tư vào công ty quản lý quỹ sẽ lấy từ vốn chủ sở hữu của HBS và việc đầu tư góp vốn này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 28/3, Hội đồng Quản trị HBS thông qua việc sẽ mua lại cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ An Phú với tỷ lệ đầu tư, góp vốn là 51% vốn điều lệ của Công ty này.

Người đại diện phần vốn góp của HBS tại Công  ty Quản  lý Quỹ An Phú  là bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc HBS. Nguồn vốn đầu tư vào Công ty Quản lý Quỹ lấy từ vốn chủ sở hữu của HBS.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tham gia đàm phán mua cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ An Phú với giá không vượt quá 15.000 đồng/cổ phần, đồng  thời  tổng giá  trị đầu  tư, góp vốn không vượt quá 20%  tổng  tài sản của HBS  tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để việc đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.