08:43 08/08/2011

HCM dự kiến lãi hơn 89 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2011

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) công bố khả năng thực hiện kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm

Tính đến ngày 30/6/2011, công ty hiện đang nắm giữ 172.263 cổ phiếu quỹ.
Tính đến ngày 30/6/2011, công ty hiện đang nắm giữ 172.263 cổ phiếu quỹ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) công bố khả năng thực hiện kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011.

Theo đó, tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2011 của HCM đạt 179.634 tỷ đồng; chi phí hoạt động trong 6 tháng là 70,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 109,461 tỷ đồng và 88,539 tỷ đồng, EPS tính đến ngày 30/6/2011 đạt 1.479 đồng.

Hội đồng Quản trị HCM dự đoán 6 tháng cuối năm 2011 với tổng doanh thu thuần đạt 206,084 tỷ đồng; chi phí hoạt động là 93,615 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 112,469 tỷ đồng và 89,005 tỷ đồng.

Dự kiến cả năm 2011, tổng doanh thu thuần của HCM đạt 385,718 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông duyệt là 436,517 tỷ đồng; chi phí hoạt động là 163,815 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông duyệt là 139,984 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 221,930 tỷ đồng và 177,544 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông duyệt là 296,533 tỷ đồng và 237,227 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc ông Phạm Minh Phơng từ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 3/8 và miễn nhiệm vai trò đại diện vốn của ông này tại các ngân hàng và doanh nghiệp khác.