11:47 20/07/2010

HCM và LIX công bố kết quả kinh doanh 6 tháng

N.Anh

HCM và LIX vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Chứng khoán Tp.HCM và Công ty Bột giặt LIX vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC (mã HCM-HOSE) công bố doanh thu quý 2/2010 đạt 141,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 247,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của HSC trong quý 2 đạt 67,12 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 122,36 tỷ đồng.

Năm 2010, công ty này đặt mục tiêu với doanh thu đạt 556,077 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 312,319 tỷ đồng; ROAE đạt 18,8%.

* Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cáp dịch vụ trong quý 2/2010 đạt 241,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 476,78 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 18,41 tỷ đồng; lũy kế đạt 39,73 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 4.414 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 2.046 đồng.

LIX cho biết, lợi nhuận quý 2/2010 của LIX giảm 17,5 tỷ đồng, bằng 48,72% so với quý 2/2009 (35,91 tỷ đồng) là do giá vốn hàng bán tăng 23,24 tỷ đồng do giá nguyên vật liệu trong quý 2/2010 tăng cao doanh thu giảm 5 tỷ đồng do giảm sản lượng tiêu thụ là cho lợi nhuận gộp giảm 28,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 2 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 1 tỷ đồng làm lợi nhuận tăng 3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm làm lợi nhuận tăng 1,05 tỷ đồng, lợi nhuận khác tăng 75 triệu đồng làm tổng lợi nhuận trước thuế giảm 24,1 tỷ đồng.

LIX thông qua kế hoạch sảm xuất kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 930 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng; cổ tức 30%.