09:16 27/05/2008

HCT phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

H.Vũ

Cổ đông của Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng sẽ mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ thực hiện 1:1

Sàn Hà Nội cho biết, ngày 2/6/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HASTC) chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Các cổ đông của công ty sẽ được mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được phân bổ 1 quyền mua tương ứng, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phần mới phát hành thêm) với giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo lượng cổ phần đã xin phép phát hành. Số cổ phần cổ đông hiện hữu không đặt mua hết do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc không ưu đãi hơn cổ đông hiện hữu. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo quy định bắt đầu từ ngày 17/6 - 16/7/2008. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 17/6 -18/7/2008.