10:56 07/09/2012

HDC: Sau soát xét, lợi nhuận tăng hơn 74%

Hà Anh

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã soát xét

Diễn biến giá cổ phiếu HDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu HDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã soát xét.

Theo đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 7,55 tỷ đồng, tương đương tăng 75,46% so với lợi nhuận sau thuế khi chưa kiểm toán.

Nguyên nhân chủ yếu do báo cáo tài chính sau khi kiểm toán đã có sự thay đổi về chi phí do việc tính toán lại giá vốn tại dự án Lô B Chung cư NKKN. Giá vốn hàng bán còn 71,7 tỷ đồng, giảm hơn 16 tỷ đồng so với giá vốn chưa kiểm toán.

Ngoài ra còn do sự thay đổi của một số chỉ tiêu về doanh thu và chi phí khác gồm: doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 700 triệu đồng, từ 3,3 tỷ đồng xuống còn 2,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 3,8 tỷ đồng từ 12,3 tỷ đồng tăng lên hơn 16 tỷ đồng; Lãi/(lỗ) trong Công ty con, liên kết giảm 1,34 tỷ đồng từ 412 triệu đồng, sau kiểm toán là -947 triệu đồng.