16:33 20/05/2011

HDO trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

Minh Nguyệt

HDO sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 25/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX).

Theo đó, HDO sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, các cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container hoặc các Chi nhánh phụ thuộc.

Đối với chứng khoán lưu ký, các cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoán.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2011 đạt 39,47 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 14,63 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 4,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,67 tỷ đồng.