08:39 20/10/2011

Hết quý 3, AGR hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Quý 3, AGR lãi 51 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011, AGR lãi 92,2 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu AGR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu AGR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (mã AGR-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2011 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu đạt 270 tỷ đồng. Trong đo, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 6,6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 138,8 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 124,3 tỷ đồng.

Chi phí trong quý 3 là 211,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 58,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 51 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, EPS đạt 240,63 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của AGR đạt 1.100,3 tỷ đồng; chi phí là 976 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 124,3 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần đạt 103,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 103,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 92,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 79,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 194,1 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 của AGR giảm 35,6% và lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2011 giảm 46,6%.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 6,1%. Như vậy, 9 tháng đầu năm 2011, AGR hoàn thành 79,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Ngày 31/10 tới, AGR sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).