16:07 21/10/2011

Hết quý 3, BIC lãi hơn 71 tỷ đồng

Hà Anh

Tính riêng tháng 9/2011, lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 10,986 tỷ đồng, tăng 27% so với lợi nhuận tháng 8/2011

Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HSX) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, kết thúc 3 quý đầu năm 2011, BIC đạt tổng doanh thu 857,454 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch 2011, tăng trưởng 111% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lũy kế đạt 475,552 tỷ đồng, tăng 30% so với 9 tháng đầu năm 2010, hoàn thành 66% kế hoạch 2011; doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 320,204 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2010, hoàn thành 117% kế hoạch.

Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 71,090 tỷ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 71% kế hoạch cả năm. Tính riêng tháng 9/2011, lợi nhuận trước thuế đạt 10,986 tỷ đồng, tăng 27% so với lợi nhuận tháng 8/2011.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của BIC đạt 2.948 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm 31/12/2010; Vốn chủ sở hữu đạt 732,279 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm 31/12/2010; Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 297,738 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm 31/12/2010, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước; Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 7,8%.

Hết 9 tháng, BIC đã mở mới 13 Phòng Kinh doanh, tăng tổng số Phòng Kinh doanh lên 88 phòng. Kênh liên kết Bảo hiểm – Ngân hàng (Bancassurance) và kênh Bảo hiểm trực tuyến (qua ATM, internet) đã có sự tăng trưởng bứt phá trong 9 tháng đầu năm 2011. Tổng doanh thu qua kênh Bancassurance lũy kế 9 tháng tăng 82% so với cùng kỳ năm 2010, chiếm 14,4% tổng doanh thu phí bảo hiểm.  

Hiện nay, BIC đang tích cực xúc tiến lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài nhằm tạo bước phát triển mới, đột phá và bền vững trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới xây dựng BIC trở thành thương hiệu bảo hiểm chuyên nghiệp, uy tín.

Năm 2011, BIC đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.085,5 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 716,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, ROE đạt 11,4%, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 8%. Như vậy,  BIC đã hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.