12:22 07/03/2010

HEV và CIC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của HEV và CIC

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của HEV và CIC.

* Ngày 12/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách đại học - dạy nghề (mã HEV-HNX).

Theo đó, 9/4/2010, HEV sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 17%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách đại học - dạy nghề, số 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HEV vào những ngày 11, 12 và 15/3/2010.

* Ngày 15/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX).

Theo đó, ngày 27/4/2010, CIC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, CIC sẽ phát hành 1.359.827 cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ - giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần - với tỷ lệ thực hiện 2:1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/3 - 20/4/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 24/3 - 26/4/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại văn phòng công ty - lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CIC vào những ngày 12, 15 và 16/3/2010.