02:52 03/10/2010

HHG: Đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

N.Anh

Dự kiến từ ngày 5/10/2010 - 5/1/2011, HHG đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 7,35% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Đoàn xe của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
Đoàn xe của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mã HHG-HNX) thông báo thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch khớp lệnh tại sàn hoặc theo thỏa thuận.

Theo đó, HHG đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu, tương đương 7,35% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá mua dự kiến là 13.500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ được lấy từ nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 
Thời gian thực hiện giao dịch, trong vòng 90 ngày, dự kiến từ ngày 5/10/2010 đến 5/1/2011.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2010 đã soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 51,63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,86 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 504 đồng.