10:09 10/09/2008

HIFU giảm tỷ lệ nắm giữ tại REE và TDH

Hồng Kỳ

HIFU thông báo bán 1.216.649 cổ phiếu REE và bán 330.000 cổ phiếu TDH, giảm tỷ lệ nắm giữ tại 2 doanh nghiệp này

Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp.HCM (HIFU) vừa thông báo bán 1.216.649 cổ phiếu REE và bán 330.000 cổ phiếu TDH, giảm tỷ lệ nắm giữ của doanh nghiệp nước ngoài tại 2 doanh nghiệp này.

Cụ thể, HIFU sẽ thực hiện 2 giao dịch trên từ ngày 18/9/2008 qua phương thức giao dịch đặt lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Thời gian thực hiện kéo dài đến hết 31/12/2008.

Trước khi thực hiện giao dịch, HIFU đã nắm giữ 3.476.140 cổ phiếu (chưa bao gồm 40% cổ tức 2007 trả bằng cổ phiếu) của REE và 2.040.000 cổ phiếu (chiếm 8,86% vốn cổ phần) của TDH.

Nếu giao dịch bán thành công, tỷ lệ nắm giữ của HIFU tại REE giảm còn 2.259.491 cổ phiếu (chưa bao gồm 40% cổ tức 2007 trả bằng cổ phiếu), và tại TDH còn 1.710.000 cổ phiếu (chiếm 7,43% vốn cổ phần).