17:11 25/03/2010

HLC trả cổ tức 15% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 27/4, HLC sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 1.500 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 6/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (mã HLC-HNX).

Theo đó, ngày 27/4, HLC sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV - số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HLC vào các ngày 5/4, 6/4 và 7/4/2010.