11:00 21/10/2008

HLY công bố lãi hơn 6 tỷ trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 1 (mã HLY) công bố báo cáo tài chính quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 1 (mã HLY) công bố báo cáo tài chính quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu bán bán và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của HLY đạt 17,7 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 50 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 2,755 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 6 tỷ đồng.

Được biết, đại hội cổ đông của công ty đã thống nhất phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt 60,488 tỷ đồng, nộp ngân sách 5,024 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,013 tỷ đồng, cổ tức dự kiến năm 2008 là 25%.