16:27 14/10/2008

HLY trả cổ tức 50% bằng cổ phiếu

N.Anh

HLY sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 50%

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, ngày 22/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY).

Theo đó, HLY sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 50% (2 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới). Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh Công ty trả bằng tiền mặt theo mệnh giá.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I.