14:41 01/02/2009

HMC, SMC và LSS công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Hà Anh

HMC, SMC và LSS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của LSS đạt 2.662 đồng.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của LSS đạt 2.662 đồng.
Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (HMC-HOSE), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC-HOSE) và Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 của HMC đạt 333,77 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 4.284,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 21,66 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 43 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2008 đạt 2.049 đồng, riêng EPS quý 4 âm 1.031 đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 993,27 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 4.182 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 12,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 71,84 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 6.629 đồng, EPS quý 4/2008 đạt 1.101 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 159,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 888 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 9,7 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt gần 79,14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.662 đồng, EPS quý 4 chỉ đạt 329 đồng.