10:44 16/01/2008

HMC trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

25/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày 25/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMC-HOSE) trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu.

Cụ thể: song song với việc tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt vào ngày 20/2/2008. Công ty sẽ phát hành với tổng số lượng là 5,2 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 4.740.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 3 cổ phiếu mới) với giá 16.900 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu được mua được làm tròn xuống hàng chục. Số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng bán, và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng mua quyền mua cổ phần: 12/02/2008 đến 06/3/2008. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 12/2/2008 đến 10/3/2008. Ngày dự kiến giao dịch: 15/4/2008.

Ngoài ra, công ty còn chào bán cho cán bộ công nhân viên 460.000 cổ phiếu với giá 19.900 đồng/cổ phiếu theo danh sách cụ thể cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định. Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên được hưởng cổ tức, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.