20:05 15/12/2010

HMC và LM8: Trả cổ tức bằng tiền

Hạ Vy

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của HMC và LM8

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của HMC và LM8

* 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 24/12 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (mã HMC-HOSE).

Theo đó, ngày 8/1/2011, HMC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM - số 8 Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM.

HMC công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 998,283 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 3.122,574 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 8,954 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 24,77 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 426 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.180 đồng.

* 23/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 27/12 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2010 của Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE).

Theo đó, ngày 12/1/2011, LM8 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty Cổ phần Lilama 18 - số 09-19, Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

LM8 công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 156,363 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 369,146 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 6,926 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 16,052 tỷ đồng.