15:25 05/04/2011

HMH thông qua phương án thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 3:1

Hà Anh

Năm 2011, HMH đặt kế hoạch với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,075 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện 2010; cổ tức từ 15-20% bằng tiền

Công ty sẽ triển khai dự án bãi container rỗng tại Tp.HCM, Hải Phòng...
Công ty sẽ triển khai dự án bãi container rỗng tại Tp.HCM, Hải Phòng...
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh; phương án phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2011.

Theo đó,  doanh thu năm 2010 của công ty đạt 109,674 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm (112,5 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,692 tỷ đồng, tăng 34% so với kế hoạch năm (25,8 tỷ đồng); mức cổ tức năm 2010 được Đại hội cổ đông thông qua là 25% bằng tiền mặt.

Năm 2011, HMH đặt kế hoạch với doanh  thu đạt 109,7 tỷ đồng, bằng năm 2010; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,075 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện 2010. Kế hoạch cổ tức năm 2011 dự kiến là 15-20% bằng tiền.

Ngoài ra, Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn theo tỷ lệ 3:1 và thông qua kế hoạch phát hành 850.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:2 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện chậm nhất là quý 3/2011.

Về hoạt động đầu tư trong năm 2011, Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị công ty xúc tiến, kiểm tra đề xuất nguồn vốn phù hợp triển khai dự án bãi container rỗng tại Tp.HCM, Hải Phòng, toà nhà văn phòng tại Hải Phòng, đầu tư trang thiết bị vận tải như xe nâng, đầu kéo, rơmoc..