08:27 28/04/2011

HNX đưa cổ phiếu SCC bị đưa vào diện cảnh báo

Minh Hà

HNX chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 27/4/2011

Lọi nhuận sau thuế đã kiểm toán của SCC lỗ hơn 898 triệu đồng.
Lọi nhuận sau thuế đã kiểm toán của SCC lỗ hơn 898 triệu đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo căn cứ Điểm 1.c Điều 12 Quy chế Niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 27/4/2011 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà đạt lợi nhuận âm (898.262.045 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Ngày 28/4, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Trung tâm giải trí V’Star, Tổ 18, phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.