15:04 25/04/2011

HNX đưa cổ phiếu TTC vào diện cảnh báo

Minh Hà

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu TTC vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4/2011

Trụ sở chính Công ty TTC.
Trụ sở chính Công ty TTC.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo căn cứ điểm 1c Điều 12 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4/2011 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh đạt lợi nhuận âm (-13.633.945.610 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Ngày 26/5/2011, công ty sẽ tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.