10:11 30/03/2010

HNX đưa cổ phiếu VSP vào diện cảnh báo

N.Anh

HNX chính thức đưa cổ phiếu VSP vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/3/2010

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/3/2010.

Nguyên nhân HNX đưa ra là do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin đạt lợi nhuận âm (-359 tỷ đồng).

HNX cho biết sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu VSP ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của HNX.