23:26 04/03/2011

Hỗ trợ 20% - 100% phí để thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Minh Đức

Các tổ chức, hộ nông dân, cá nhân sản xuất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ từ 20% - 100% phí để thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Chính sách này trong quá trình thí điểm sẽ góp phần hỗ trợ người nông dân khắc phục hậu quả thiên tai trong sản xuất nông nghiệp.
Chính sách này trong quá trình thí điểm sẽ góp phần hỗ trợ người nông dân khắc phục hậu quả thiên tai trong sản xuất nông nghiệp.
Các tổ chức, hộ nông dân, cá nhân sản xuất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ từ 20% - 100% phí bảo hiểm để thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong gần ba năm tới.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 với chính sách hỗ trợ phí cho các đối tượng tham gia.

Chương trình này bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2011, thí điểm tại 21 tỉnh nhằm hỗ trợ tổ chức, hộ nông dân, cá nhân sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Từ nguồn của ngân sách trung ương và địa phương, mức hỗ trợ được xác định từ 20% - 100% theo các nhóm đối tượng là tổ chức; hộ nông dân và cá nhân không thuộc diện nghèo; hộ nông dân và cá nhân thuộc diện cận nghèo; hộ nông dân và cá nhân thuộc diện nghèo.

Những rủi ro được bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm là thiên tai như bão lũ, lụt, hạn hán, rét đậm rét hại… và các loại dịch bệnh.

Các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp phải đáp ứng đủ 4 điều kiện là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; đáp ứng khả năng thanh toán theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm; có hệ thống công ty, chi nhánh, văn phòng giao dịch tại địa bàn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; có đội ngũ nhân viên làm bảo hiểm nông nghiệp.

Quá trình thực hiện thí điểm này Bộ Tài chính phải có tổng kết, báo cáo hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, với kế hoạch thí điểm trên, bảo hiểm nông nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ các tổ chức, hộ nông dân, cá nhân giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp.

Chính sách hỗ trợ phí cũng sẽ góp phần tạo nguồn để các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia tích cực hơn ở loại hình này. Trước đây, một số doanh nghiệp từng thí điểm bảo hiểm nông nghiệp như Tập đoàn Bảo Việt, hoặc đã và đang triển khai như Groupama (Pháp), nhưng hiệu quả và phạm vi vẫn chưa thực sự mở rộng.