17:20 15/01/2009

Hỗ trợ giảm nghèo cho 61 huyện

Quỳnh Lam

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về hỗ trợ giảm nghèo đối với 61 huyện nghèo nhất cả nước

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về hỗ trợ giảm nghèo đối với 61 huyện nghèo nhất cả nước.

Các huyện này thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, trong đó, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, sống phân tán, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/năm.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ sẽ hỗ trợ 200.000 đồng/ha/năm tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng; hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp từ 2 - 5 triệu đồng/ha.

Các hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất sẽ được trợ cấp 15kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực, được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán...
 
Đối với vùng còn đất có khả năng khai hoang, Chính phủ hỗ trợ 10 triệu đồng/ha đất khai hoang, cũng như hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đất phục hóa, 10 triệu đồng/ha ruộng bậc thang.

Các hộ nghèo được hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và phát triển ngành nghề, cụ thể: Chính phủ hỗ trợ 1 lần toàn bộ tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ưu tiên hỗ trợ trồng lúa lai, ngô lai… Mỗi hộ nghèo được vay vốn tối đa 5 triệu đồng với lãi suất 0% (1 lần) trong 2 năm để mua giống, 1 triệu đồng để làm chuồng trại chăn nuôi hoặc tạo diện tích nuôi trồng thủy sản...

Ngoài ra, Chính phủ cũng định hướng, mỗi năm phấn đấu đưa khoảng 7.500 - 8.000 người ở các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động (bình quân 10 lao động/xã).

Mục tiêu đặt ra của Chính phủ là đến năm 2010 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo của 61 huyện xuống dưới 40%, cơ bản hoàn thành việc giao đất, giao rừng, không còn hộ dân ở nhà tạm…