12:14 11/08/2017

Hoàn thiện cơ chế người đại diện vốn

Nhóm phóng viên

Để quản lý hiệu quả một khối lượng vốn lớn tại 141 doanh nghiệp hiện nay, SCIC phải cần tới một hệ thống “Người đại diện” vốn đặc biệt tại doanh nghiệp

Trong 12 năm qua, công tác “Người đại diện” luôn được hoàn thiện để giúp
 cho cổ đông nhà nước mà đại diện là SCIC, thực sự trở thành cổ đông 
năng động của doanh nghiệp, thực hiện việc quản lý vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp&nbsp; khá hiệu quả. <br>
Trong 12 năm qua, công tác “Người đại diện” luôn được hoàn thiện để giúp cho cổ đông nhà nước mà đại diện là SCIC, thực sự trở thành cổ đông năng động của doanh nghiệp, thực hiện việc quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp&nbsp; khá hiệu quả. <br>
Để quản lý hiệu quả một khối lượng vốn lớn (19.558 tỷ đồng vốn nhà nước - theo giá trị sổ sách, trên tổng số vốn điều lệ là 94.927 tỷ đồng) tại 141 doanh nghiệp hiện nay, SCIC phải cần tới một hệ thống “Người đại diện” vốn đặc biệt tại doanh nghiệp. Hệ thống đặc biệt này bao gồm 227 người đại diện, trong đó 171 người đại diện là cán bộ doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 75%).

Trong 12 năm qua, công tác “Người đại diện” luôn được hoàn thiện để giúp cho cổ đông nhà nước mà đại diện là SCIC, thực sự trở thành cổ đông năng động của doanh nghiệp, thực hiện việc quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp  khá hiệu quả.

Sự phối hợp này góp phần thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của cổ đông/thành viên góp vốn tại doanh nghiệp đã và đang giúp cho doanh nghiệp cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh qua từng năm. Đồng thời, công tác người đại diện luôn được SCIC kiện toàn theo hướng thay thế dần người đại diện là cán bộ các cơ quan nhà nước.

Để sự phối hợp giữa SCIC và người đại diện trở nên thông suốt và hiệu quả hơn, các ý kiến đóng góp từ một số người đại diện vốn tại doanh nghiệp.

Nên hỗ trợ người đại diện

(Ông Võ Tấn Nhung, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận)

“Hiện nay, SCIC đang là cổ đông chi phối tại doanh nghiệp (66,52% vốn điều lệ), do vậy có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự thành công của các kỳ đại hội cổ đông. Trong thời gian gần đây, sự tham gia của SCIC đối với các kỳ đại hội cổ đông có sự thay đổi tích cực.

Chẳng hạn: ngay từ đầu năm, SCIC đã có văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị công ty, người đại diện vốn SCIC tại doanh nghiệp để hướng dẫn, đôn đốc chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội cổ đông đúng quy định: thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông, hướng dẫn bộ tài liệu trình đại hội cổ đông thông qua, một số vấn đề cần lưu ý đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, phương án kiện toàn nhân sự hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế hoạch đầu tư mà doanh nghiệp dự định sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trước khi SCIC có ý kiến tham gia chính thức để biểu quyết tại Đại hội cổ đông, đơn vị quản lý doanh nghiệp của SCIC đã làm việc trực tiếp, trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả  hoạt động kinh doanh năm thực hiện, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ, nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát nhằm tạo sự đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trước khi SCIC biểu quyết chính thức tại Đại hội cổ đông.

Các thông tin trao đổi giữa SCIC với người đại diện và doanh nghiệp được đầy đủ, kịp thời. Sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ phụ trách doanh nghiệp đã giúp người đại diện tiếp cận được thông tin từ SCIC nhanh hơn và hoàn thành nhiệm vụ kịp thời hơn; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa ra các phương án tốt nhất về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, phương án nhân sự tại các kỳ Đại hội cổ đông.

Trường hợp giữa người đại diện và SCIC chưa có tiếng nói chung, 2 bên đã cùng thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ những vấn đề chưa đồng thuận trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, đồng thời vẫn đảm bảo được quyền lợi của cổ đông SCIC.

Với vai trò là cổ đông chi phối tại doanh nghiệp, SCIC cần tiếp tục phát huy vị thế là nhà đầu tư và cổ đông có nhiều kinh nghiệm, năng lực, nắm vững các quy định pháp luật  trong việc quản trị doanh nghiệp cũng như trong lĩnh vực đầu tư.

Do vậy, trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn SCIC tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp với tư cách cổ đông chi phối, thường xuyên tư vấn, đóng góp ý  kiến cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động  nhằm tạo sự hài hòa lợi ích giữa các cổ đông, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho doanh nghiệp.

Việc triển khai thực hiện quy chế người đại diện trong thời gian qua về cơ bản đã đạt được những mục tiêu nhất định.

Tuy nhiên, để phát huy vai trò của người đại diện, cần triển khai thực hiện một số quy định cụ thể hơn như: cần quy định rõ về quyền lợi của người đại diện như tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của người đại diện; việc hỗ trợ người đại diện sau khi SCIC thoái vốn tại doanh nghiệp.

Thực tế trong nhiều năm qua người đại diện chuyên trách tại doanh nghiệp chưa được hưởng chế độ thù lao của người đại diện mà chỉ được hưởng tiền lương, thù lao theo chức vụ tại doanh nghiệp.

Một số người đại diện sau khi thoái vốn nhà nước không được doanh nghiệp sử dụng gặp khó khăn trong việc bố trí công việc. SCIC cần tổ chức nhiều hơn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin để nâng cao năng lực và nghiệp vụ của người đại diện”.

Bảo đảm sự ổn định cho người đại diện

(Ông Hoàng Công Doãn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên)

“Tổng công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên bàn giao về SCIC từ 15/2/2017. Với sự tham gia gần đây của SCIC, công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2017.
 
Sự phối hợp giữa các cán bộ của SCIC với doanh nghiệp hiện nay là khá tốt và được thể hiện trong việc phối hợp giải quyết các tồn tại của công ty khi mới thực hiện chuyển giao về tổng công ty cụ thể như cán bộ của SCIC đã đưa ra những ý kiến đóng góp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc ký hợp đồng với nhà đầu tư thuê lại đất trong khu công nghiệp (Doanh nghiệp Trung tâm dịch vụ thương nghiệp và xây lắp Thái Nguyên), cho ý kiến để công ty thực hiện quyết toán xây dựng cơ bản đối với 4 doanh nghiệp vào khu công nghiệp đầu tư đã ứng tiền để thực hiện công tác san lấp mặt bằng, tham gia ý kiến trong việc điều chỉnh cắt giảm quy hoạch khu công nghiệp và đầu tư xây dựng nhà vận hành khu công nghiệp Sông Công I, trực tiếp tham gia cùng với công ty và các cơ quan địa phương để giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết các tồn tại về giá thuê đất, giá thuê, sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp Sông Công I.

Đặc biệt trong thời gian chuẩn bị các công tác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 các cán bộ của SCIC đã phối hợp tốt với doanh nghiệp đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Tính đến thời điểm hiện tại, người đại diện và các cán bộ của SCIC chưa có vấn đề gì mà chưa có tiếng nói chung. Trường hợp nếu chưa tìm được tiếng nói chung thì các bên sẽ ứng xử theo quy tắc quản trị doanh nghiệp dành cho các công ty có vốn góp của SCIC.

Ngoài việc ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp mà tổng công ty đã ban hành từ tháng 10/2014 đến nay thì 2 cuốn tài liệu “Bộ quy tắc Quản trị doanh nghiệp” và “Hướng dẫn biểu quyết” là những tài liệu rất có giá trị đối với người đại diện. Đây là tiếng nói chung của tất cả các doanh nghiệp có vốn góp của SCIC.

Để hài hòa các lợi ích nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho cả doanh nghiệp và Nhà nước thì việc tách bạch và phân biệt rõ ràng từng vai trò của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nhất là tách bạch giữa quyền sở hữu và quản trị doanh nghiệp) sẽ giúp cho mỗi vai trò đều được thực hiện tốt theo nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mục tiêu được giao phó, đồng thời vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp.

Mặt khác phải có chế độ thù lao cho người đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện nay họ ngoài việc thực hiện nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp họ còn phải thực hiện theo quy chế người đại diện song họ mới chỉ được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo doanh nghiệp”.

Trang bị thêm kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp

(Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam)


“Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là một  cổ đông năng động, đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong công tác quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Có sự tham gia của SCIC giúp cho các quy trình hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Ví dụ về vấn đề nhân sự, tiền lương theo Thông tư 28, SCIC đã hỗ trợ cho doanh nghiệp rất nhiều. Cán bộ phụ trách thường xuyên cập nhật cho doanh nghiệp những văn bản, nghị định mới mà nhiều khi do bận rộn trong công tác sản xuất kinh doanh nên không kịp thời cập nhật. Đồng thời, SCIC trả lời các văn bản của doanh nghiệp rất kịp thời và nhanh chóng. Người đại diện luôn tuân thủ các chỉ đạo của SCIC và SCIC cũng luôn lắng nghe ý kiến của người đại diện.

Tôi mong muốn SCIC tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều hành hoạt động doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. SCIC cần quy định rõ về quyền lợi của người đại diện cũng như các chế tài khác để khuyến khích và ghi nhận sự đóng góp của người đại diện trong công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là các chế độ sau khi thôi người đại diện do SCIC thoái vốn tại doanh nghiệp.

SCIC nên có nhiều buổi tập huấn cho người đại diện về quản trị doanh nghiệp như: quản trị điều hành, quản trị nhân sự để người đại diện có kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, hình thành kênh trao đổi thông tin và hỗ trợ giữa các doanh nghiệp do SCIC, cũng như hỗ trợ mối quan hệ giữa các người đại diện để tìm kiếm cơ hội kinh doanh với nhau”.

Thù lao và khen thưởng tương xứng


(Ông Bùi Thành Hiệp Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng An Giang)

“Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty từ UBND tỉnh An Giang ngày 22/12/2015, SCIC đã tập trung vào nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của công ty. Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức vào tháng 4/2016, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp do SCIC đề ra khá cụ thể, phù hợp với tình hình doanh nghiệp nhằm giúp công ty khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững nên đạt được sự thống nhất cao của các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.  

Đầu tiên là việc tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc và đề cử 2/7 thành viên Hội đồng quản trị độc lập với mục đích hạn chế các xung đột về lợi ích và tách bạch cấu trúc chức năng quản trị, điều hành, thực hiện minh bạch hóa hoạt động tại công ty đại chúng theo chuẩn mực quốc tế và quy định của pháp luật.

Tiếp đến, SCIC đã đồng hành, từ vấn và hỗ trợ công ty xây dựng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Đại hội cổ đông thường niên 2017 công ty tổ chức vào ngày 9/6/2017 thống nhất thông qua.

Một cách tổng quát rằng, trong thời gian vừa qua SCIC đã thể hiện được vai trò, hình ảnh là cổ đông lớn năng động, trách nhiệm và chuyên nghiệp thông qua công việc SCIC đã và đang phối hợp đồng hành cùng công ty trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng nhưng nhiệm kỳ 2016-2020. 

Khi chuẩn bị tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ UBND tỉnh An Giang, SCIC đã phối hợp, tư vấn và hỗ trợ người đại diện vốn nhà nước tại công ty hoàn thiện việc phê duyệt quyết toán hoàn thành cổ phần hóa, xác định các khoản phải thu từ cổ phần hóa và cổ tức vốn nhà nước mà doanh nghiệp phải nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cũng như các thủ tục chuyển giao doanh nghiệp về SCIC, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác chuyển giao cũng như làm rõ các tồn tại, công việc cần tiếp tục phối hợp xử lý sau chuyển giao có hiệu quả, đúng quy định.

Sau tiếp nhận, SCIC đã phối hợp phổ biến quy chế người đại diện, hướng dẫn người đại diện thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ của người đại diện và công tác quản trị vốn đầu tư của SCIC tại công ty.

Đồng thời SCIC đã tư vấn, hỗ trợ công ty rà soát, đánh giá, nhận diện các tồn tại, hạn chế, rủi ro trong tổ chức hoạt động cùng các tiềm năng, lợi thế của công ty và trao đổi, thảo luận, thống nhất các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hoàn thiện hệ thống thể chế và các công cụ nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động của công ty.

Trên cơ sở quy chế người đại diện của SCIC và các quy định của pháp luật liên quan, từ thực tiễn thực thi chức trách của người đại diện trong thời gian qua tại doanh nghiệp, bản thân tôi nhận thấy cơ chế thích hợp, hiệu quả nhất làm động lực để người đại diện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là SCIC cần bảo đảm sự ổn định vị trí công tác, chế độ thù lao và khen thưởng tương xứng với kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện”.

Sự phối hợp nhịp nhàng mang lại hiệu quả

(Ông Võ Ngọc Hồ Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ)

“Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ được chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước về SCIC vào cuối tháng 6/2016. Hoạt động kinh doanh trước khi chuyển giao về SCIC tuy có hiệu quả nhưng còn hạn chế và thiếu ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận, với vai trò cổ đông nhà nước, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, SCIC kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành, thực hiện tách chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty theo đúng quy định của pháp luật.

SCIC cũng cử cán bộ tham gia vào Ban kiểm soát nhằm tăng cường công tác giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành công ty. Bên cạnh đó, SCIC cũng thường xuyên tư vấn, hỗ trợ công ty trong việc hoàn thiện các quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện hoạt động tại công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó, năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả kinh doanh của công ty đã có bước chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, trên cơ sở SCIC nắm vững điều lệ, Luật doanh nghiệp và kinh nghiệm tích lũy từ việc tham dự nhiều Đại hội cổ đông, cán bộ SCIC thường xuyên tư vấn, góp ý cho công ty trong suốt quá trình tổ chức đại hội cổ đông từ khi doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu Đại hội, quy trình thủ tục và các văn kiện tại Đại hội cổ đông... Sự hỗ trợ, tư vấn này đã giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy trình và quy định pháp luật về tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông cũng như quản trị, điều hành.

Với sự phối hợp tích cực của SCIC sau 1 năm tiếp nhận, việc quản lý, điều hành tại công ty đã có nhiều đổi mới, hội tụ được nhiều yếu tố từ năng lực chuyên môn ngành cho đến sự chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn... từ lực lượng nòng cốt là Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty.

Từ khi bàn giao về SCIC đến nay, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã có sự cải thiện rõ nét về cả quy mô và hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu 62.574 triệu đồng, bằng 117,44% so với kế hoạch 2016, tăng 21,91% so với thực hiện 2015; lợi nhuận sau thuế 11.589 triệu đồng, đạt 193,17% so với kế hoạch 2016, tăng 94,16% so với TH 2015. Hiệu quả kinh doanh tăng gần gấp đôi năm 2015, cụ thể: ROA: 2,44%/năm tăng 185% so với năm 2015, ROE: 8,5%/năm tăng 177% so với năm 2015, tỷ lệ cổ tức: 7,78% tăng 152% so với kế hoạch 2016. Nộp ngân sách là 23.144 triệu đồng, đạt 178,04% so với kế hoạch 2016, tăng 21,61% so với năm 2015...”.

Tạo cơ chế để tránh tâm lý an toàn


(Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Tổng giám đốc Vinaconex)

“Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) có cơ cấu cổ đông khá đa dạng bao gồm: cổ đông nhà nước (SCIC, Viettel), và các tổ chức, cá nhân. Theo Luật doanh nghiệp, cổ đông Nhà nước tại các Công ty Cổ phần có các quyền và lợi ích ngang bằng với các cổ đông khác. Nhiều năm qua, với tư cách là cổ đông lớn nhất (tỷ lệ sở hữu vốn tại Vinaconex là 57,79%), có quyền chi phối, SCIC tham gia vào định hướng phát triển kinh doanh của Vinaconex để đảm bảo hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông nói chung và vốn nhà nước nói riêng.

SCIC đã cử các nhân sự là lãnh đạo cấp cao của mình để tham gia là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát của Vinaconex. Nhưng cùng với đó, SCIC cũng thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm cao đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Vinaconex bằng việc cử các cán bộ của Vinaconex thực hiện nhiệm vụ người đại diện vốn của SCIC tại Vinaconex và tham gia Hội đồng Quản trị Vinaconex, giữa các chức vụ quan trọng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc).

Từ tháng 4/2017, sự tham gia của người đại diện SCIC có sự thay đổi khi ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vinaconex (kiêm nhiệm) và 1 cán bộ được cử tham gia thành viên HĐQT chuyên trách. Điều này giúp cho SCIC nắm bắt được sâu rộng tình hình thực tế, kịp thời có những quyết định quan trọng phù hợp với thực tế doanh nghiệp.

Cụ thể, SCIC đã thông qua kế hoạch dài hạn của Vinaconex cho nhiệm kỳ 5 năm tới với mục tiêu tái cơ cấu mạnh mẽ vốn đầu tư của Vinaconex tại các doanh nghiệp, thu gọn đầu mối để tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là xây lắp và bất động sản để tăng cường năng lực cạnh tranh và phát huy thế mạnh vốn có của Vinaconex. Hình thành 2 công ty về xây lắp và bất động sản do công ty mẹ sở hữu 100% vốn. Phấn đấu hàng năm cổ tức mang lại từ 10-15% cho các cổ đông.

Tại Vinaconex, sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cán bộ SCIC được thực hiện theo quy trình thông suốt. Thông qua Quy chế người đại diện, người đại diện nhận biết rõ phạm vi thẩm quyền được quyết định của mình và những vấn đề cần phải xin ý kiến của SCIC để đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước.  

Để ra các quyết định hoặc biểu quyết đối với mỗi vấn đề tại Vinaconex, người đại diện tại doanh nghiệp, các bộ phận chuyên môn của Vinaconex và SCIC đều có sự trao đổi thông tin đầy đủ, thảo luận thấu đáo và trong trường hợp cần thiết sẽ có sự tham gia của đơn vị tư vấn độc lập nên quyết định cuối cùng đều được người đại diện và SCIC đồng thuận.

Vừa qua, công tác người đại diện được SCIC đặc biệt chú trọng và lựa chọn người phù hợp với đặc điểm tình hình của doanh nghiệp từng thời kỳ. SCIC đã đề cử người đại diện có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Vinaconex để góp phần phát triển doanh nghiệp. Cụ thể, với những đóng góp của cổ đông lớn SCIC và người đại diện trong thời gian qua đã đưa Vinaconex phục hồi từ chỗ khó khăn về tài chính, công ăn việc làm... đến nay đã từng bước ổn định và mang lại hiệu quả cho các cổ đông.

Tuy nhiên, để người đại diện tiếp tục phát huy hơn nữa khả năng và đóng góp cho Vinaconex, SCIC nên trao quyền nhiều hơn cho NĐD để họ được chủ động và tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của NĐD theo quy chế cần được quy định nới lỏng theo hướng người đại diện được tự mình quyết định các vấn đề kinh doanh nhưng gắn liền với việc giao các chỉ tiêu vĩ mô mà SCIC đặt ra đồng thời gắn trách nhiệm của người đại diện khi thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu nhà nước cần nghiên cứu, cải cách quy chế, quy định để khuyến khích người đại diện chủ động, tích cực và sáng tạo trong việc thực hiện vai trò của mình tại doanh nghiệp, tránh tạo tâm lý an toàn là trên hết đối với người đại diện. Đồng thời, với vai trò là trung gian, người đại diện cần được hỗ trợ nhanh nhất đối để các chỉ đạo từ SCIC đến doanh nghiệp được kịp thời để tận dụng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp”.