06:01 06/06/2012

Hợp nhất tên đại diện cổ đông nhà nước tại Vietcombank

Hà Anh

Kể từ ngày 7/4/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là dơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Vietcombank

Một chi nhánh của Vietcombank.
Một chi nhánh của Vietcombank.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời để nghị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin cổ đông Nhà nước trong danh sách cổ đông của Vietcombank.

Theo văn bản này, căn cứ công văn số 563/TTg-KTTH ngày 7/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 7/4/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là dơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Vietcombank.

Do vậy, Hội đồng Quản trị Vietcombank có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán thực hiện điều chỉnh thông tin về người đại điện phần vốn Nhà nước tại Vietcombank đối với toàn bộ số cổ phần của cổ đông Nhà nước hiện do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang đứng tên trong danh sách cổ đông để hợp nhất tên cơ quan đại diện của cổ đông Nhà nước tại Vietcombank là Ngân hàng Nhà nước.