10:31 20/04/2009

HOSE đưa cổ phiếu KDC vào diện bị cảnh báo

N.Anh

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC) bị đưua vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 17/4/2009

KDC công bố lợi nhuận trước thuế đạt 142,3 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi báo cáo tài chính được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của KDC là -61,7 tỷ đồng.
KDC công bố lợi nhuận trước thuế đạt 142,3 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi báo cáo tài chính được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của KDC là -61,7 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC) vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 17/4/2009.

Theo HOSE, Công ty Cổ phần Kinh Đô đã vi phạm mục 1.1.b khoản 1 điều 19a (sửa đổi) Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc lợi nhuận sau thuế thể hiện trên báo cáo tài chính năm có kiểm toán là số âm.

Được biết, KDC công bố lợi nhuận trước thuế đạt 142,3 tỷ đồng, tuy nhiên, sau khi báo cáo tài chính được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của KDC là -61,7 tỷ đồng - chênh lệch 204 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở đã có quyết định số 26/QĐ-SGDCK chuyển cổ phiếu của các công ty niêm yết có kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2008 lỗ từ diện bị kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 17/4/2009 gồm: Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (mã BHS); Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC); Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD); Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP); Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS); Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Minh Phú (mã MPC); Công ty Cổ phần MT Gas (mã MTG); Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC); Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (mã REE); Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã SAM); Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC); Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (mã TRI); Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã TYA); Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG); Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA).