17:26 29/07/2009

HOSE thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu BBT

N.Anh

HOSE thông báo cổ phiếu BBT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 3/8/2009

Trụ sở của BBT.
Trụ sở của BBT.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT).

Theo đó, cổ phiếu BBT bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 3/8/2009 theo Quyết định số 83/QĐ-SGDHCM ngày 29/7/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

HOSE cho biết, việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu BBT là theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 1497/UBCK-PTTT ngày 24/7/2009 và do công ty không hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin của một tổ chức niêm yết.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán ngày 27/7/2009, Hội đồng Quản trị BBT cho biết đại hội cổ đông bất thường của công ty ngày 19/2/2009 đã ra nghị quyết thông qua phương án khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bãi miễn và bầu bổ sung 4/7 thành viên Hội đồng Quản trị.

Nhưng đến nay, Hội đồng Quản trị cũ và Tổng giám đốc bị bãi miễn không tiến hành bàn giao công việc, hồ sơ, con dấu. Do đó, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc mới không thể thực hiện được các công việc quản lý điều hành công ty, tăng vốn điều lệ 80 tỷ đồng (hiện vốn điều lệ của BBT là 68,4 tỷ đồng) hoặc xin chuyển sàn, thực hiện các công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.

BBT cho biết, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định, tăng vốn điều lệ để tiếp tục niêm yết tại HOSE hoặc xin chuyển sàn đến HNX, hoặc UpCom sau khi có quyết định của Tòa phúc thẩm, nhận bàn giao con dấu và hồ sơ pháp lý công ty.