08:25 03/02/2012

HPG không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2011

Hà Anh

Năm 2011, HPG lãi 1.283 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ (1.376 tỷ đồng) và hoàn thành 69% kế hoạch năm (1.865 tỷ đồng)

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HNX) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 của công ty đạt 4.432 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ 2010 (hơn 4.559 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt 570 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ (812,5 tỷ đồng); chi phí lãi vay tăng mạnh lên gần 328 tỷ đồng so với mức 142,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Quý 4/2011, lợi nhuận sau thuế của HPG đạt hơn 143 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 136,93 tỷ đồng, giảm 76,2% so với cùng kỳ năm 2010 (405,3 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2011, doanh thu thuần công ty đạt 17.835 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ ( 14.267 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 1.283,7 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ (1.376 tỷ đồng).

Năm 2011, HPG thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG đạt 1.757 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1 cổ phiếu của cổ đông HPG là 5.528 đồng/cổ phiếu; cổ tức 40%. Như vậy, công ty vượt 2% kế hoạch doanh thu và hoàn thành được 69% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.064 tỷ đồng, hàng tồn kho là 6.284 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 76,8 tỷ đồng; các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác là hơn 119 tỷ đồng, dự phòng là 11,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.840,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 756 tỷ đồng hồi đầu năm.