17:20 07/09/2010

HRC: 8 tháng vượt 18% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2010

Lợi nhuận của HRC trong 8 tháng đạt 66 tỷ đồng, bằng 118,7% kế hoạch năm, EPS đạt 3.850 đồng.
Lợi nhuận của HRC trong 8 tháng đạt 66 tỷ đồng, bằng 118,7% kế hoạch năm, EPS đạt 3.850 đồng.
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, sản lượng cao su khai thác của HRC đạt 1.885 tấn, đạt 44,25% kế hoạch năm; sản lượng cao su thu mua đạt 1.435 tấn, cao su tiêu thụ là 3.469 tấn với giá bán bình quân là 58,28 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu 8 tháng của HRC ước đạt 232 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm, trong đó doanh thu tiêu thụ cao su đạt 202,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, bằng 118,7% kế hoạch năm, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.850 đồng.

HRC cho biết, cao su tồn kho là 590 tấn, giá bán cao su vẫn đang có xu hướng tăng, giá xuất khẩu FOB cảng Tp.HCM hiện nay loại SVR CV60 trên 3.000 USD/tấn, loại SVR3L trên 3.200 USD/tấn.

Được biết, đại hội cổ đông HRC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với sản lượng cao su khai thác đạt 4.260 tấn; tổng doanh thu đạt 199,879 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 60,4 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%.