11:05 23/07/2008

HRC đạt hơn 38% kế hoạch doanh thu năm trong 6 tháng

Minh Tú

Kết thúc quý 2/2008, HRC đã đạt 49,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 21,6% so với quý 2/2007

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2008.

Theo đó, công ty đã đạt 49,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 21,6% so với quý 2/2007; lợi nhuận sau thuế đạt 16,9 tỷ đồng, giảm 18,9% so với cùng kỳ 2007, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt 109,45 tỷ đồng doanh thu, chỉ đạt 38,6% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 44,85 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm 2008.


Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 đã được Đại hội Cổ đông thông qua, công ty dự kiến sản lượng cao su khai thác đạt 5.600 tấn, sản lượng cao su thu mua đạt 1.300 tấn, sản lượng cao su tiêu thụ đạt 7.343 tấn.

Doanh thu đạt 283,33 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 249,66 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 103,8 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được điều chỉnh giảm 15% về doanh thu và 22% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2007 do dự báo trước tình hình năm 2008 có một số khó khăn (tổng doanh thu của HRC năm 2007 thực hiện là 333,73 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 133 tỷ đồng).