09:34 10/01/2008

HSBC quản lý danh sách nhà đầu tư cho MAFPF1

M.Kiều

HSBC – Chi nhánh Tp.HCM sẽ làm dịch vụ quản lý danh sách nhà đầu tư của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife

Ngày 8/1/2008, Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam công bố việc uỷ quyền cho Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải – Chi nhánh Tp.HCM làm dịch vụ quản lý danh sách nhà đầu tư của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1).

Theo đó, HSBC sẽ quản lý thay đổi thông tin nhà đầu tư của cho Quỹ MAFPF1 bao gồm việc gửi công văn thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp.HCM về việc thay đổi thông tin nhà đầu tư, làm công văn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, làm thông báo và các báo cáo liên quan đến nhà đầu tư theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp.HCM, thực hiện phân bổ quyền cho Nhà đầu tư, thực hiện chia cổ tức cho Nhà đầu tư, làm thư thông báo cho nhà đầu tư chưa lưu ký về việc tổ chức Đại hội nhà đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến danh sách nhà đầu tư của Quỹ MAFPF1.

Tính đến ngày 4/1/2008, giá trị tài sản ròng trên một chứng khoán của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 9.220 đồng/chứng chỉ quỹ.