17:23 17/06/2010

HSC bị phạt tiền, NAVIS bị cảnh cáo

N.Anh

Ngày 17/6, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với HSC và NAVIS

Ngày 17/6/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam Việt (NAVIS).

Theo đó, HSC chưa thực hiện quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng tách biệt khỏi tiền của chính công ty chứng khoán, vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam Việt không gửi báo cáo tài chính năm 2009 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 31/3/2010, vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 15 triệu đồng đối với HSC và phạt cảnh cáo NAVIS.