08:00 30/05/2007

HSC phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu

H.Vũ

HSC sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 5,4 triệu cổ phiếu và chào bán cho các nhà đầu tư lớn 4,6 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) vừa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Trong đó, HSC schào bán cho cổ đông hiện hữu 5,4 triệu cổ phiếu và chào bán cho các nhà đầu tư lớn 4,6 triệu cổ phiếu.

Thời gian phân phối số cổ phiếu phát hành thêm này là 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực (28/5/2007).

Hiện tại, HSC có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.