09:30 27/11/2008

HSC, SAF trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

HSC và SAF sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 18% và 20%

Ngày 25/12/2008, SAF sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phần.
Ngày 25/12/2008, SAF sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phần.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 10/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của Công ty Cổ phần Hacinco (HSC-HASTC) và ngày 12/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF-HOSE).

Theo đó, ngày 30/12/2008, HSC sẽ thanh toán cổ tức quý 4/2008 với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1.800 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty - số 110 Thái Thịnh, Hà Nội.
 
Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HSC ngày 9/12, 10/12 và 11/12/2008.

Trong khi đó, ngày 25/12/2008, SAF sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco - số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SAF vào các ngày 11/12, 12/12 và 13/12/2008.