21:17 02/03/2010

HSG công bố lãi 185 tỷ đồng trong 4 tháng

N.Anh

HSG công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 1/2010 và lũy kế 4 tháng đầu niên độ tài chính 2009-2010

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) vừa công bố ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất tháng 1/2010 và lũy kế 4 tháng đầu niên độ tài chính 2009-2010.

Cụ thể, trong tháng 1/2010, sản lượng tiêu thụ đạt 19.352 tấn, lũy kế ước thực hiện 4 tháng đầu niên độ tài chính 2009-2010 đạt 83.186 tấn, bằng 28,99% kế hoạch niên độ tài chính 2009-2010 (287.000 tấn). Doanh thu tháng 1 đạt 336 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 1.428 tỷ đồng, bằng 28,70% kế hoạch niên độ tài chính 2009-2010 (4.976 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế tháng 1 ước đạt 31 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện 4 tháng đầu niên độ tài chính 2009-2010 ước đạt 185 tỷ đồng, bằng 35,58% kế hoạch niên độ tài chính 2009-2010 (520 tỷ đồng).

HSG cho biết, 4 tháng đầu niên độ tài chính 2009 - 2010 (tháng 10, 11, 12/2009 và tháng 1/2010) chưa phải là mùa vụ tiêu thụ tôn thép của niên độ, nhưng sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều ước đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến của cả niên độ tài chính 2009-2010 với tỷ lệ cao.