09:32 05/05/2011

HSX đưa VES vào diện cảnh báo

Mai Anh

HSX đã có quyết định số 54/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu VES vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/5/2011

VES lỗ hơn 4,68 tỷ đồng trong năm 2010.
VES lỗ hơn 4,68 tỷ đồng trong năm 2010.
Ngày 4/5/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 54/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (mã VES-HSX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/5/2011.

Lý do mà HOSE đưa ra là, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco đã vi phạm quy định tại Điểm b khoản 1.1 điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE do lợi nhuận sau thuế của năm 2010 theo Báo cáo tài chính kiểm toán là -4.687.607.933 đồng.                                         

Trước đó, VES đã có công văn gửi HSX về việc xin gia hạn công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính quý 1/2011 là 20 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin định kỳ theo quy định.